15 julho 2016

Ամառնային աշխատանոց 2016՝

Արեւմտահայերէն վերաշխուժացման միջոցներ ու մեթոտներ

Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու Բաժանմունքը շաբաթ մը տեւո­ղու­թեամբ աշխատանոց մը կը կազմակերպէ, արեւմտահայերէնի իւրացման հարցերուն շուրջ։ Այս աշխա­տանոցը Բաժանմունքի հեռանկարային առաջնահերթութիւնը հան­դի­սացող արեւ­մտա­հա­յերէնի վերաշխու­ժացման ծրագրի ծիրին մէջ կ՚արձանագրուի։ Հաւա­քին նպատակն է շօշափելի արդիւնքներ սահմանել եւ զանոնք իրականացնելու պարտա­կա­նու­թիւնն ունեցող խմբակներ ստեղծել։

Նախաձեռնութիւնը ծագում առաւ Դաստիարակչական նորարարութիւններ. 21րդ դարուն արեւմտահայերէնի դասաւանդման մարտահրաւէրները գիտա­ժո­ղո­վէն, որ կայացաւ 2015ին Փարիզի մէջ, INALCOի հետ հա­մա­գործակցութեամբ։

Հայկական Բաժանմունքին յանձնառութիւնն է՝ իր ծրագիրները զարգացնելու եւ կիրար­կելու ուղղութեամբ աշխատող մասնագէտներու հետ գոր­ծակցիլ։ Առ այդ՝ Բաժանմունքը 41 հոգի հրաւիրած է, մեծամասնութեամբ դաստիարակչական մարզին մէջ արեւ­մտա­հայե­րէնով զբաղողներ, որոցմէ 15ը Փարիզի գիտաժողովին ներկայ էին։ Ամէն մէկը իր ուրոյն փորձառութիւնը բերելու հրաւիրուած է եւ բոլորը պատրաստ են միասին աշխատելու, զարգացնելու համար լեզուի դասաւանդման նո­ր­արար ձեւեր։

Արեւմտահայերէնի փոխանցումը այսօր իրօք լուրջ մարտահրաւէրներ կը դիմա­գրա­ւէ։ Հայա­­խօս Սփիւռքը իր տրամադրութեան տակ եղող դպրոցներու եւ ուսուցիչ­նե­րու կողքին՝ պէտք ունի լեզուի իւրացման նորարար մեթոտներու, ժա­մա­նակակից չափանիշներով պատրաստուած հրատարակութիւններու, ինչպէս երեխաներուն եւ պա­տանիներուն ուղղուած իւրայատուկ թարգմանական գրականութեան մը։ Պէտք ունի նաեւ դաստիարակչական նոր գոր­ծիքներու եւ դպրոցական այժմէացած ծրագիրներու, որոնց մէջ ընդգրկուած ըլլլան գեղարուեստը, երա­ժշտութիւնը եւ թատրոնը։ Ու վերջապէս՝ կայքէջ մը պատ­րաստելու ան­հրա­ժեշ­տու­թիւնը կը զգա­ցուի, հնարաւոր դարձնելու համար Սփիւռքի մէկ համայնքէն միւսը՝ ցանցի մը ստեղծումը եւ յաջող մօտեցումներու շուրջ փոխանա­կու­թիւ­նը։

Աշխատանոցին մասնակիցները պիտի սկսին պարապիլ այդ ուղղութեամբ։ Շեշտը պիտի դրուի սփիւռքեան պայմաններուն մէջ արդէն իսկ փաստուած նոր մօտեցումներուն վրայ։ Աշխա­տա­նոցը նպատակ չունի ուսուցիչ պատ­րաս­տող ծրագիրները փոխարինել։ Կ՚ուզէ յաւելեալ մօտեցումներ զարգացնել։ Պիտի չբաւարարուի հարցերը վեր­լու­ծե­լով։ Շօշափելի լու­ծումներ պիտի առաջարկէ արեւմտահայե­րէնի վերաշ­խու­ժա­ց­ման ի նպաստ։

Աշխատանոցը առիթ մը պիտի ըլլայ նաեւ որպէսզի մասնակիցները իրարու միջեւ ուժեղ հաղորդակցական կապ մը պահպանեն ապագային, որուն հիման վրայ պիտի կարենան նաեւ իրենց տարբեր համայնքներուն մէջ շարունակել հոս սկսուած գործը։

Աշխատանոցը տեղի կ՚ունենայ Փորթուկալի մէջ, Յուլիս 9էն 17։

Բաժանմունքը կ՚ուզէր մասնակիցներու բազմատարրութիւնը ապահովել, ու վստահ ըլլալ որ Սփիւռքի տար­բեր համայնքները հաւասա­րա­կշիռ կերպով ներկայացուած են։ Մասնակիցներու 74 առ հա­րիւրը իգա­կան սեռէ են, ինչ որ կը ցոլացնէ մանկավարժական մարզէն ներս սեռե­րու համեմա­տու­թիւնը։ 26 %ը 30 տարեկանէն վար են, 41 %ը՝ 30ի եւ 40ի միջեւ, 33 %ը՝ 40էն վեր։ Մաս­նա­կիցներէն շատերը տարբեր հան­գա­մանք­ներով ծանօթ են։ 12 %ը հա­մա­լ­սարաններու մէջ կ՚աշ­խատին (Փարի­զի INALCOն, Պէյրութի Հայկազեան համալսարանը, Լոս Անճելեսի UCLAն)։ 67 %ը ուղղակի կամ անուղղակի դաստիարակչական մարզին հետ կապ ունին։ 38 %ը ղեկավար դիրքեր կը գրաւեն։ 36 %ը գիրի, երաժշտութեան, թատրոնի, ինչպէս մաս­նա­յատուկ խնամքի եւ թուային արհեստագիտութեան մասնագէտներ են։

Աշխատանոցի մասնակիցներն են հետեւեալները.

Ֆրանսայէն՝ Յասմիկ Շահինեան, Անահիտ Տօ­նա­պետեան, Մելինէ Ղազարեան, Ժիրայր Չոլաքեան, Շուշան Քերովբեան, Մարալ Քե­րովբեան, Սօսէ Մնակեան, Անոյշ Մխսեան, Ծովինար Մկրտիչեան, Անահիտ Սարգիսեան. Պել­ճի­քայէն՝ Ժանէթ Յովհաննիսեան, Շողեր Մարկոսեան. Յունաս­տա­նէն՝ Մարալ Քիւրքճեան. Փորթուկալէն՝ Վահան Քերովբեան. Լիբանաէն՝ Անգը Պաթայնէ, Շանթ Տէմիրճեան, Նէլլի Գոմոլեան, Թալին Օրտողլեան, Յակոբ Եագու­պեան. Թուրքիայէն՝ Նաթալի Պաղտատ-Թուրաչ, Սեւան Տէյիմենճեան, Գայիա­նէ Կավրիլօֆ, Մարալ Հերկել-Էօզտաղ, Արուսեակ Գոչ-Մոնէ, Նարոտ Գուրուղօղլու, Մարալ Էպէօղլու-Սաթար, Միացեալ Նահանգներէն՝ Քրիս Պետեան, Վահէ Պէր­պէ­րեան, Յակոբ Կիւլլիւճեան, Էյմի Հիւզ, Շուշան Կարապետեան, Սիլվա Մեսրոպեան, Սէրուժ Ուրիշեան, Սա­նան Շիրի­նեան, Գանատայէն՝ Լորի Ապրաքեան, Յասմիկ Ինճէճիկեան, Սոնիա-Սանան Քիլէճեան, Հայաստանէն՝ Քրիստիան Բատիկեան, Նայիրի Խաչատուրեան, Գեւորգ Փա­լան­ջեան, Սեւանա Չագրեան:

Աշխատանոցի պատասխանատուն է՝ Անի Կարմիրեան, օժանդակութեամբ Անի Գուլեանի:

Updated on 15 julho 2016